Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5

Podstawowe informacje o płatnościach

Opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej, wyliczane są według wzoru: miesięczna liczba faktycznych godzin pobytu dziecka w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej x stawka godzinowa 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę;

Stawka za korzystanie z wyżywienia wynosi 19,01 zł dziennie.

Opłaty wnosimy w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy organu prowadzącego Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o. nr: 13 1090 1098 0000 0001 5040 2691 Santander Bank Polska S.A.

(w tytule przelewu należy podać: NR PRZEDSZKOLA – PPP5, NAZWISKO, IMIĘ DZIECKA oraz MIESIĄC za jaki wnoszona jest opłata)

W przypadku wcześniejszego, co najmniej jednodniowego do godz. 14:00 udokumentowanego zgłoszenia nieobecności dziecka w Przedszkolu, zwraca się koszt dziennej stawki żywieniowej za czas nieobecności dziecka w przedszkolu, poczynając od pierwszego dnia nieobecności. Nieobecność należy udokumentować jedynie za pomocą systemu LIV KID, w szczególnych przypadkach sms-em.

Zwrot w/w opłaty dokonywany będzie w kolejnym miesiącu rozliczeniowym, poprzez pomniejszenie należności za bieżący okres.

Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu, wykraczającą poza czas pracy Przedszkola, Przedszkole nalicza opłatę pieniężną w wysokości 50,00 złotych (pięćdziesiąt złotych).

Należność z tytułu w/w opłat powinna być uiszczona w pierwszym terminie wnoszenia opłat za korzystanie w usług Przedszkola.